ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

EPICORE USA

EPICORE USA

VI SINH BÀO TỬ 2 IN 1 XỬ LÝ NƯỚC BỊ NHỚT, VÁNG BỌT, PHÁT SÁNG NƯỚC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NO2, NH3, H2S
Liên hệ0đ
POND USA

POND USA

SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
MERABAC GOLD

MERABAC GOLD

VI SINH BÀO TỬ 2 IN 1 XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ROCKY USA

ROCKY USA

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, PHÁT SÁNG NƯỚC, TẢO ĐỘC, KHỬ MÙI HÔI, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
VECTOBAC

VECTOBAC

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SACHJ AO BẠT, LOẠI BỎ HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
SẠCH BẠT ROCKY

SẠCH BẠT ROCKY

VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, KHỬ MÙI HÔI, TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUPER NITRO

SUPER NITRO

VI SINH DẠNG VIÊN THẾ HỆ MỚI TẨY SẠCH ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI, ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH EMS VÀ LOẠI TRỪ CÁC KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
POND ECO

POND ECO

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ROCKY BIO

ROCKY BIO

PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ DƯ THỪA, LÀM SẠCH ĐÁY VÀ NƯỚC AO NUÔI, GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
CRV 100

CRV 100

MEN VI SINH DẠNG HẠT ĐẶC BIỆT, HẤP THU KHÍ ĐỘC, GIẢM SỐC, TẨY SẠCH ĐÁY AO VÀ LÀM SẠCH BẠT AO NUÔI AO
Liên hệ0đ
ZEO BACILLUS 10X

ZEO BACILLUS 10X

VI SINH DẠNG VIÊN HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NO2, NH3 KHỬ MÙI HÔI, GIẢM NHẦY NHỚT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
GLE BIO

GLE BIO

CHẾ PHẨM SINH HỌC 2 IN 1, LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & TẨY ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ
PLT ALGAE

PLT ALGAE

ENZYME ĐẶC BIỆT XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỎ, TẢO LAM VÀ TẢO NÂU BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Liên hệ0đ
SUPER DRT

SUPER DRT

ENZYME THẾ HỆ MỚI CÓ HOẠT LỰC CAO GIÚP XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO NÂU, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOÀI TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
YUCCA 100%

YUCCA 100%

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3 TRONG AO NUÔI, CẤP CỨU VÀ NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM NỔI ĐẦU, CHẠY ĐÀN VÀ AO NUÔI BỊ Ô NHIỄM.
Liên hệ0đ
YUCCA THAN HOẠT TÍNH

YUCCA THAN HOẠT TÍNH

YUCCA ĐẶC BIỆT KẾT HỢP THAN HOẠT TÍNH THẾ HỆ MỚI KHỬ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, KIM LOẠI NẶNG, CHLORINE, MÙI HÔI, XỨ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT & ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY HẠI
Liên hệ0đ
KTS EM

KTS EM

EM GỐC ĐẶC BIỆT THẾ HỆ MỚI GÂY MÀU NƯỚC NHANH CHÓNG, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC AO NUÔI XỬ LÝ NƯỚC AO BỊ NHỚT, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ NH3, NO2, H2S
Liên hệ0đ
SUPER TS

SUPER TS

ENZYME THẾ HỆ MỚI GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2, LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO NUÔI
Liên hệ0đ